Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

PŁATNOŚCI


Student opłaca czesne do 5-go każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu na konto uczelni. Skreśleniu finansowemu podlegają osoby z zaległością w kwocie dwumiesięcznego czesnego.

Student ma obowiązek zapoznawania się z informacjami o zmianach opłat oraz ich stosowania.

Prosimy o wpisywanie nr albumu (legitymacji) na bankowych dowodach wpłaty.

W przypadku jednorazowej wpłaty za cały rok akademicki (wpływ czesnego na konto w miesiącu październiku) przysługuje zniżka w wysokości 150 zł., a w przypadku wpłaty jednorazowej za semestr (wpływ czesnego w miesiącu październiku lub marcu) zniżka w wysokości 75 zł. (nie dotyczy studiów podyplomowych).

Szczegółowych informacji udziela Kwestura pokój 105 tel. 048 383 11 50 nr wew. 18.

Uczelnia posiada dwa podstawowe konta bankowe, na które mogą być dokonywane przelewy.

Dane do przelewu:
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska,
26-600 Radom, ul.Marii Fołtyn 6c

Bank: B.S. w Zwoleniu O/Radom
20 9157 0002 0080 0800 0561 0007

lub

PKO Bank Polski O/Radom
61 1020 4317 0000 5602 0017 6008