Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na rok akademicki, na jego wniosek założony na uczelni.
Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
Wysokość dochodu, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738), tj. 668,20 zł. oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), tj. 1050,00 zł. Oznacza to, iż każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, którego miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 668,20 zł ma prawo do otrzymania takiego stypendium. Ponadto należy zaznaczyć, że nawet w szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego osobie, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie przekracza 1050,00 zł (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Art.179 ust.3)

Dla studentów ubiegających się o stypendium w roku akademickim 2018/19 rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2017.

Sytuację materialną studenta, tj. miesięczną wysokość dochodu przypadającą na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w ustawie z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu  nie wlicza się (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Art.179 ust.5) :

 • dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo,
 •  świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy,
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom, doktorantom w ramach:
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 • świadczeń o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1(Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym)
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Art.179 ust.4):
 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
W przypadku, gdy student spełnia wskazane w ustawie warunki do uznania go za samodzielnego finansowo, przy ustalaniu jego sytuacji materialnej nie bierze się pod uwagę osób wymienionych w pkt. 3, a jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci.

Wg definicji zawartej w ustawie student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Art.179 ust.6):
 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 930,35 zł.
 4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.
W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją w postępowaniu.


W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3 399 zł (jest to dochód roczny).      

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (tylko w sytuacji, gdy wraz z małżonkiem posiadają samodzielność finansową).

Pliki do pobrania: