Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

REGULAMIN STUDIÓW

REGULAMIN STUDIÓW
Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu

1. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Prywatna Wyższa szkoła Ochrony Środowiska prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach i w trybie określonym zezwoleniami ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów studiów i specjalności decyduje Senat na podstawie analizy przebiegu rekrutacji.
3. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym.
4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia legitymujący się dyplomem inżyniera lub licencjata.
5. Przyjęcie w poczet studentów Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu zwaną dalej "Uczelnią" następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.
6. Reprezentantem ogółu studentów Uczelni są organy samorządu studenckiego w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska.
2. Organizacja studiów
§ 2

1. Rekrutacja na studia ogłaszana może być 2 razy w roku:
 • I rok studiów rozpoczynający się w semestrze zimowym zaczyna się 1 października i kończy 30 września roku następnego,
 • I rok studiów rozpoczynający się w semestrze letnim zaczyna się  1 marca i kończy z końcem lutego następnego roku.
2. Każdy rok akademicki obejmuje:
 • dwa semestry zajęć; odpowiednio zimowy i letni lub letni i zimowy.
 • dwie sesje egzaminacyjne po zakończeniu zajęć z każdego semestru i dwie sesje poprawkowe.
  Sesja poprawkowa zimowa rozpoczyna się po sesji zimowej. Sesja poprawkowa po sesji letniej odbywa się we wrześniu w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku akademickiego.
 • ferie zimowe,
 • przerwę międzysemestralną,
 • ferie wiosenne,
 • wakacje letnie,
 • dni rejestracji.
3. Zajęcia dydaktyczne planowane są w rozdziale na dwa semestry: zimowy i letni (po 15 tygodni zajęć w każdym semestrze - studia stacjonarne, po 8-10 zjazdów - studia niestacjonarne).
4. Sesje egzaminacyjne są w okresie wolnym od zajęć, a łączny czas ich trwania nie może być krótszy niż 6 tygodni.
5. Czas trwania praktyk programowych określają plany studiów. Terminy praktyk określa dziekan na podstawie umów zawartych z zakładami i podaje do wiadomości studentów.
6. Rektor, zarządzeniem wewnętrznym ustala termin ferii zimowych i wiosennych oraz wakacji letnich z tym, że zapewnia nie mniej niż cztery tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.
7. Rektor może wprowadzić w ciągu roku akademickiego dni lub godziny wolne od zajęć dla studentów Uczelni.
8. Szczegółową organizację każdego roku akademickiego ustala Rektor.

§ 3

1. Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania ustalonych w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Przyjęty program nauczania lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
3. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym może również odbywać się na wniosek studenta, za zgodą rektora podjętą w porozumieniu z promotorem.
4. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia i  egzaminy odbywają się również w tym języku.
5. Do pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym student załącza obszerne  streszczenie w języku polskim.

§ 4

1. Przed rozpoczęciem roku akademickiego dziekan podaje do wiadomości studentom w formie stałych ogłoszeń wykazy egzaminów, zaliczeń, praktyk, warunków i terminów rejestracji oraz innych obowiązków wynikających z planu studiów.
2. Dziekan ustala obsadę dydaktyczną zajęć nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
3. Tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dziekana podawany jest do wiadomości studentom w formie ogłoszenia stałego nie później niż na 1 tydzień przed rozpoczęciem semestru.
Rozkłady zajęć zawierają pełne nazwy przedmiotów, nazwiska nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia oraz numery sal i laboratoriów.
4. Na 4 tygodnie przed zakończeniem semestru dziekan w uzgodnieniu ze starostą i opiekunem roku podaje do wiadomości studentów w formie ogłoszenia stałego harmonogram sesji egzaminacyjnej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
Harmonogramy zawierają poza nazwą przedmiotu i nazwiskiem egzaminatora datę, godzinę i miejsce planowanego egzaminu.

§ 5

1. W okresie studiów studentów obowiązuje odbycie praktyki zawodowej.
2. Zaliczenie praktyki poświadcza się wpisem oceny do indeksu na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o odbyciu praktyki oraz sprawozdania z praktyki.
3. Dziekan może zaliczyć studentom na poczet praktyki wykonywaną przez nich pracę w ramach umowy o pracę, w tym również za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyk studenckich.
4. W razie naruszenia przez studenta regulaminu pracy, zakład pracy może zwrócić się do Uczelni z wnioskiem o odwołanie studenta z praktyki.
5. W przypadku niezaliczenia przez studenta praktyki przewidzianej programem studiów, dziekan może zezwolić na odbycie praktyki w następnym roku akademickim.

§ 6

1. W odniesieniu do studentów:
 • samodzielnie wychowujących dzieci,
 • inwalidów,
 • w innych przypadkach określonych przez rektora,
dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnej organizacji studiów.
2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu przez dziekana odrębnego harmonogramu terminów egzaminów, zaliczeń i uczestnictwa w zajęciach.
3. Wniosek o zastosowanie indywidualnej organizacji studiów składa zainteresowany student; decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan.
4. Dziekan wyznacza okres zaliczeniowy przy indywidualnej organizacji studiów według następujących zasad:
 • okresem zaliczeniowym może być rok lub semestr,
 • niektóre przedmioty student może zaliczać z wyprzedzeniem do jednego roku lub z takim samym opóźnieniem w stosunku do obowiązujących planów studiów, pod warunkiem, że nie powoduje to kolizji w rozkładach zajęć ani nie narusza naturalnego następstwa przedmiotów.
 • rejestrację na następny rok studiów student otrzymuje po zaliczeniu wszystkich rygorów wyznaczonych planem studiów na danym roku.
§ 7

1. Studenci wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce tj. osiągający średnią ocen co najmniej 4,2 i wykazujący uzdolnienia w zakresie określonej dyscypliny, mogą studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach określonych przez rektora.
2. Studia odbywane według indywidualnego planu studiów i programu nauczania mogą prowadzić do skrócenia czasu ich trwania.
3. Po wyrażeniu zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, dziekan przydziela studentowi opiekuna naukowego, który wraz ze studentem opracowuje propozycję planu studiów i programu nauczania. Propozycja ta jest zatwierdzana przez dziekana.
4. Opiekun naukowy, o którym mowa w ust. 4, ustala szczegółową organizację studiów w porozumieniu z prowadzącymi przedmioty.

3. Prawa i obowiązki studenta
§ 8

1. Student ma prawo do:
 • rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 • zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnictwa w pracach badawczych realizowanych w Uczelni,
 • ubiegania się o pomoc materialną według zasad szczegółowo określonych w odrębnym regulaminie,
 • uzyskiwania nagród i wyróżnień,
 • studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania oraz według indywidualnej organizacji studiów,
 • zrzeszania się w organizacjach politycznych i społecznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • ochrony zdrowia i bezpłatnej opieki lekarskiej,
 • rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych,
 • uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów,
 • podejmowania pracy zarobkowej,
 • uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych z wybranych przedmiotów w języku obcym w przypadku, gdy grupa studentów wynosi nie mniej niż 15 osób, zgodę wyraża rektor.
2. Uczelnia nie informuje osób trzecich o sprawach dotyczących studenta, chyba że zezwala na to student lub odpowiednie przepisy prawne.

§ 9

1. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się jakie stwarza mu Uczelnia oraz postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów.
2. W szczególności student obowiązany jest do:
 • zdobywania wiedzy i umiejętności w celu rzetelnego przygotowania się do pracy zawodowej,
 • przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni,
 • okazywania szacunku pracownikom Uczelni i przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego,
 • dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni,
 • poszanowania mienia Uczelni,
 • terminowego regulowania odpłatności za studia.
 • informowania Uczelni o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu zamieszkania i numeru telefonu.
 • zgłoszenia w formie pisemnej do dziekanatu faktu rezygnacji ze studiów oraz wywiązania się ze wszystkich płatności wobec Uczelni obowiązujących do momentu pisemnego zgłoszenia rezygnacji.

§ 10

Za naruszenie przepisów prawa i obowiązków określonych w § 9 regulaminu student ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 11

1. Student może się przenieść do innej szkoły wyższej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni.
2. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym również z zagranicznej szkoły wyższej o tym samym lub podobnym profilu za zgodą dziekana po wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w szkole, którą student opuszcza.
3. Przyjmujący studenta dziekan wydaje zgodę, o której mowa w ust. 2 pod warunkiem przyjęcia studenta na semestr następny po tym, którego zaliczenie uzyskał dotychczas. W przypadku wystąpienia różnic programowych dziekan wyznacza termin na ich uzupełnienie.
4. Student może przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne, przy czym ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Przeniesienie studenta ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne może nastąpić na pierwszym roku studiów w szczególnie uzasadnionych przypadkach jak np. wybitne zdolności, bardzo dobre wyniki w nauce. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6. Decyzje dotyczące przyjęć i przeniesień w przypadkach określonych w § 11 w trybie odwoławczym podejmuje rektor.
7. Student może studiować poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki, specjalności lub dowolne przedmioty także w innych uczelniach, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym, jednak nie wcześniej niż od drugiego roku studiów.

4. Zaliczenie semestru i roku
§ 12

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
2. Warunkiem zaliczenia semestru jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych planem studiów oraz dokonanie obowiązujących opłat i dopełnienie obowiązku rejestracji.
3. Zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić przez rozpoczęciem zajęć semestru letniego, a semestru letniego nie później niż do 30 września.
4. Studentowi powtarzającemu semestr zalicza się przedmioty, z których uzyskał oceny pozytywne, o ile nie zaszły znaczące zmiany programowe. Tryb zaliczania ustala dziekan.
5. Student może uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy z przedmiotów danego semestru w następujących trzech terminach:
 • w czasie trwania semestru (termin zerowy),
 • w czasie sesji egzaminacyjnej,
 • w czasie sesji poprawkowej.
6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innym terminie, niż wymienione w ust. 5.
7. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy i terminów zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
8. Student ma prawo do trzech terminów egzaminu, w tym 2 poprawkowych. Nie przystąpienie do egzaminu oznacza rezygnację z danego terminu.
9. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
10. Student może ubiegać się o zgodę dziekana na zdawanie drugiego egzaminu poprawkowego.
11. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego, na uzasadniony wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
12. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.
13. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
 • dziekan lub prodziekan jako przewodniczący,
 • egzaminator, który przeprowadzał poprzednio egzamin,
 • drugi nauczyciel akademicki z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalności pokrewnej, wyznaczony przez dziekana.
14. Komisji nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca studenta.
15. Na wniosek studenta w skład komisji egzaminacyjnej może wejść przedstawiciel samorządu studenckiego lub organizacji studenckiej.
16. Egzamin komisyjny przeprowadza się w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej.
17. Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół, który w szczególności, w przypadku wystawienia oceny niedostatecznej, powinien zawierać jej uzasadnienie.
18. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.
19. Komisja egzaminacyjna podejmuje decyzję większością głosów z tym, że w przypadku jednomyślności obydwu specjalistów z danego przedmiotu orzeczenie komisji nie może być przeciwstawne. W przypadku równomiernego rozłożenia głosów, głos decydujący posiada przewodniczący komisji.
20. Student, który nie złożył egzaminu komisyjnego, zostaje skreślony z listy studentów lub skierowany na powtórzenie semestru.

§ 13

1. Dziekan może w uzasadnionych przypadkach (np. nagła choroba studenta, ważne okoliczności losowe powodujące w efekcie nie zaliczenie określonych przedmiotów) warunkowo zezwolić studentowi na podjęcie studiów w semestrze następnym, jeżeli niezaliczenie przedmiotów, bądź niezdanie egzaminów nie koliduje z  możliwością kontynuowania studiów. Tryb uzupełniania brakujących zaliczeń przedmiotów w czasie warunkowej rejestracji określa dziekan.
2. Student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym, jeżeli do zaliczenia semestru brakuje mu nie więcej niż dwa niezaliczone przedmioty.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć decyzję o wpisie na następny semestr przy większej liczbie brakujących zaliczeń.
4. W przypadku niewywiązania się z nałożonego warunku student może ubiegać się o urlop od zajęć na uzupełnienie brakujących przedmiotów.
W wyjątkowych przypadkach dziekan może powtórnie udzielić zgody na wpis warunkowy na kolejny semestr.
5. W przypadku niewywiązania się z nałożonego warunku i braku zaliczeń z przedmiotów semestru, na który student uzyskał wpis warunkowy może on (ona) ubiegać się o powtarzanie ostatniego semestru z ponownym warunkiem (warunkami) z semestru poprzedniego.
6. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z tego samego warunku student może ubiegać się o urlop na uzupełnienie braku.
7. Na III roku studiów pierwszego stopnia zgoda na wpisy warunkowe może być udzielana tylko tym studentom, którzy nie mają zaległości z poprzedniego semestru.
Na V semestr studiów 6-semestralnych oraz na VI semestr studiów 7-semestralnych pierwszego stopnia nie mogą być rejestrowani studenci, którzy mają zaległości z semestru od I do III. Mogą oni ubiegać się, w zależności od sytuacji, o urlop od zajęć lub powtarzanie semestru.
8. Na ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia student nie może ubiegać się o urlop po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej.
9. Na studiach drugiego stopnia zgoda na wpisy warunkowe na IV semestr może być udzielana tylko tym studentom, którzy mają zaległości z semestru III.
10. Student jest rejestrowany na kolejnym semestrze:
 • bezwarunkowo w przypadku wypełnienia wszystkich rygorów,
 • warunkowo w przypadku uzyskania zgody dziekana na wpis warunkowy,
 • jako osoba powtarzająca semestr w przypadku uzyskania zgody dziekana na powtarzanie semestru,
 • jako osoba urlopowana na okres semestru lub roku za zgodą dziekana.
11. Od decyzji dziekana przysługuje studentowi odwołanie do rektora w terminie 2 tygodni.
12. Obecność studenta jest obowiązkowa na: ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, lektoratach oraz innych zajęciach praktycznych.
13. Prowadzący ustala tryb zaliczania przedmiotu.
14. Dziekan ustala formę kontroli oraz tryb usprawiedliwiania nieobecności studentów na zajęciach dydaktycznych:
 • dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność studenta wynosząca w ciągu semestru 3 godziny na każde 15 godzin zajęć, o których mowa w ust.15,
 • podstawę do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą stanowi zwolnienie lekarskie,
 • dziekan może usprawiedliwić nieobecność studenta na jego wniosek złożony na piśmie, jeżeli uzna, że wskazane przez studenta przypadki losowe przemawiają za usprawiedliwieniem,
 • w przypadku nieobecności usprawiedliwionych, dziekan podejmuje decyzje o możliwości kontynuowania zajęć w porozumieniu z prowadzącym zajęcia,
 • student nieobecny na zajęciach dydaktycznych jest obowiązany do uzupełnienia zaległości w sposób i w terminach ustalonych przez prowadzących przedmiot.
15. Studenta zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
16. Na wniosek studenta uczestniczącego czynnie w zajęciach klubu sportowego, zaopiniowany przez trenera danej sekcji, kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w tym zakresie może zwolnić go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i dokonać ich zaliczenia.
17. Za nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach dydaktycznych rektor może stosować   sankcje, do skreślenia z listy studentów włącznie.

§ 14

1. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym teoretycznie związana jest realizowana praca. Studentowi można zaliczyć ćwiczenia, zajęcia seminaryjne, egzaminy z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest dana praca, po ewentualnym uzupełnieniu wymogów wynikających z programu nauczania. Decyzje w tym zakresie podejmuje rektor.
2. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia w całości lub części praktyki studenckiej, jeżeli program obozu naukowego odpowiada wymogom określonym w programie studiów dla danej praktyki. Decyzje podejmuje dziekan.

§ 15

1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny:
 • bardzo dobry - 5.0
 • dobry plus - 4.5
 • dobry - 4.0
 • dostateczny plus - 3.5
 • dostateczny - 3.0
 • niedostateczny - 2.0
  Dopuszcza się zaliczenie na zal. z: wychowania fizycznego, seminarium i laboratorium dyplomowego, praktyki zawodowej i ćwiczeń terenowych.
2. Ocena z każdego przedmiotu z zaliczenia i z egzaminu wpisywana jest do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu (odpowiednio: zaliczeniowego i egzaminacyjnego).
3. Średnią ocen z danego semestru, roku akademickiego lub całego toku studiów oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z danego okresu.
4. W Uczelni jest wprowadzony system punktów zaliczeniowych zgodnie ze standardami ECTS.
5. W systemie punktów zaliczeniowych ECTS ustala się wartość liczbową określająca nakład pracy, jaką zobowiązany jest wykonać student, aby uzyskać zaliczenia danego przedmiotu.
6. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie 30 punktów.
7. Wyniki zaliczenia przedmiotu lub egzaminu przekazywane są studentom bezpośrednio po zaliczeniu lub egzaminie lub są ogłaszane poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń najpóźniej 14-go dnia, licząc od dnia, w którym odbyło się zaliczenie przedmiotu lub egzamin.

§ 16

1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku studiów lub semestru dziekan wydaje decyzję o:
 • zezwoleniu na powtarzanie roku (semestru),
 • warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w roku (semestrze) następnym, w sytuacjach szczególnych,
 • skreśleniu z listy studentów.
2. Dziekan skreśla z listy studenta, który:
 • nie podjął studiów, tj. w ustalonym terminie  nie odebrał indeksu, legitymacji studenckiej, nie złożył ślubowania albo bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w zajęciach przez sześć tygodni od rozpoczęciu roku akademickiego,
 • zrezygnował ze studiów,
 • nie złożył w terminie pracy dyplomowej lub nie przystąpił, bądź nie zdał egzaminu dyplomowego,
 • został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
3. Dziekan może skreślić z listy studentów w przypadku:
 • stwierdzenia braku postępów w nauce, tj. nieuzyskania zaliczenia przedmiotu w wyznaczonych terminach, po wyczerpaniu wszystkich możliwości uzyskania zaliczenia na zasadach określonych niniejszym regulaminem,
 • nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
 • niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
4. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. Decyzja rektora jest ostateczna.

5. Wznowienie studiów
§ 17

1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów na pierwszym semestrze studiów następuje na ogólnych zasadach rekrutacji obowiązujących w Uczelni.
2. Student, który po zaliczeniu pierwszego semestru przerwał studia lub został skreślony z listy studentów z powodu niedostatecznych postępów w nauce ma prawo je wznowić za zgodą dziekana.
3. O wznowienie studiów mogą ubiegać się byli studenci danego kierunku, jak również byli studenci innych kierunków (jeżeli okres przerwy nie był dłuższy niż 5 lat) przy spełnieniu następujących warunków:
 • studia można wznowić w semestrze nie wyższym niż następny po zaliczonym,
 • w przypadku złożenia wszystkich egzaminów i zaliczeń poza egzaminem dyplomowym wznawiający studia musi powtarzać co najmniej jeden semestr,
 • złożenie egzaminu wznawiającego przed terminem rozpoczęcia semestru, na którym wznawiający ma studiować, w przypadku przerwy dłuższej niż 1 semestr.
4. Osoba ubiegająca się o wznowienie studiów zobowiązana jest złożyć wniosek do dziekana w formie pisemnej nie później niż w terminie jednego miesiąca przed planowaną datą wznowienia studiów.
5. Rodzaj, formę i termin złożenia egzaminu wznawiającego ustala dziekan spośród egzaminów zdanych poprzednio i obowiązujących na danym kierunku. Dziekan wskazuje również egzaminatora.
6. W sprawach nieregulowanych w niniejszym paragrafie, wynikających z ponownego przyjęcia na drugi lub trzeci rok studiów decyduje rektor.

6. Urlopy
§ 18

1. Studentowi może być udzielony urlop:
 • krótkoterminowy trwający do jednego miesiąca,
 • długoterminowy trwający nie dłużej niż rok.
2. Student może otrzymać urlop jedynie w przypadku:
 • długotrwałej choroby,
 • ważnych okoliczności losowych,
 • urodzenia dziecka lub opieki nad nim.
3. Studentowi może być również udzielony krótkoterminowy urlop w związku z grupowymi wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez szkołę wyższą lub organizacje studenckie i młodzieżowe.
4. Student może uzyskać urlop długoterminowy 2 razy w okresie studiów.
5. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem w indeksie.
6. Udzielenie urlopu przedłuża termin planowanego ukończenia studiów i może nakładać na studenta obowiązek zaliczenia różnic programowych.
7. W przypadku udzielenia urlopu krótkoterminowego, zasady zaliczenia opuszczonych przez studenta zajęć ustala dziekan.
8. Urlopu udziela dziekan w drodze decyzji, na pisemny wniosek studenta.
9. W trakcie urlopu student może, za zgodą dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów.
10. Dziekan udzielający urlopu, może nałożyć na studenta obowiązek uzyskania przez niego w trakcie urlopu określonych zaliczeń lub złożenie określonych egzaminów.
11. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, chyba że przepisy dotyczące tej pomocy stanowią inaczej.
12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale, dotyczących udzielenia urlopu decyduje rektor.

7. Nagrody i wyróżnienia
§ 19

1. Studentom i absolwentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem obowiązków studenta mogą być przyznawane przez rektora Uczelni:
 • nagrody rzeczowe i wyróżnienia,
 • inne nagrody spoza funduszu Uczelni.
2. Nagrody i wyróżnienia rektora Uczelni są przyznawane raz w roku z okazji inauguracji roku akademickiego.

8. Praca dyplomowa
§ 20

1. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż na 1 rok przed terminem ukończenia studiów. Student ma zapewnioną możliwość swobodnego wyboru tematu.
2. Przydział tematów studentom następuje po ostatecznym zatwierdzeniu przez dziekana zadania na pracę dyplomową w terminie zgodnym z ust. 1.
3. Studenci zobowiązani są złożyć w dziekanacie pracę dyplomową nie później niż:
 • do 28 (29) lutego - na studiach kończących się w okresie zimowym,
 • do 31 lipca - na studiach kończących się w okresie letnim.
4. Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na uzasadnioną prośbę studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Wydziału, określonymi odrębnym zarządzeniem rektora.
5. Praca dyplomowa przedstawiana jest w formie tekstowej wraz z jej zapisem cyfrowym (CDR). Do pracy dyplomowej dołącza się formularz informacyjny, a jeżeli student wystąpi o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – również tytuł pracy w tym języku. Praca dyplomowa podlega procedurze antyplagiatowej na zasadach określonych w Uczelni. Praca dyplomowa dopuszczona do egzaminu dyplomowego dodawana jest do uczelnianej bazy systemu.
6. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmuje obowiązek kierowania pracą. Zmiana kierującego pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej na zasadach określonych w ust. 5.
7. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych § 20 zostaje skreślony z listy studentów.
Wznowienie studiów odbywa się na ogólnych zasadach określonych w § 17.

§ 21

1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
2. Przy ustaleniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta (w ramach specjalności), a także potrzeby gospodarki narodowej.
3. Student ma prawo wyboru opiekuna (promotora) pracy dyplomowej z listy zatwierdzonej przez prorektora w ramach przyznanych przez prorektora limitów liczby uczestników seminarium.
4. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun oraz jeden recenzent. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, który zasięga opinii drugiego recenzenta. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.
5. Praca dyplomowa może być przygotowana przez więcej niż jednego studenta, o ile można w niej wyodrębnić części przygotowywane przez poszczególnych studentów i na tej podstawie określić nakład pracy i jej wartość merytoryczną. W takim przypadku promotor otrzymuje wynagrodzenie za jedną pracę.

9. Egzamin dyplomowy
§ 22

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
 • zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,
 • uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.
2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
3. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej. Termin i miejsce egzaminu ustala dziekan.
4. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w § 20 ust.5 egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.
5. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów określonych w § 20 ust. 3 i 4.
6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
7. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny określone w § 15.
8. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
9. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o:
 • zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku (semestru) studiów,
 • skreśleniu z listy studentów.
10. W przypadku skierowania na powtarzanie roku student otrzymuje nowy temat pracy dyplomowej.

§ 23

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
 • średnia arytmetyczna końcowych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów,
 • ocena pracy dyplomowej, którą stanowi średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta,
 • ocena egzaminu dyplomowego, którą stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych pytań.
Wynik studiów stanowi sumę: 60% średniej oceny z całego toku studiów,  20% oceny pracy dyplomowej, 20% oceny z egzaminu dyplomowego.
3. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
oceny na dyplomie            średnia ocen
dostateczny                         do 3,5
dostateczny plus                  od 3,51 do 3,85
dobry                                  od 3,86 do 4,2
dobry plus                           od 4,21 do 4,50
bardzo dobry                      od 4,51 do 4,80
celujący                               powyżej 4,80
4. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 2.
5. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: skład dyplomowej komisji egzaminacyjnej, treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcowa egzaminu dyplomowego, ocenę pracy, a także ogólny wynik studiów.
6. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

§ 24

Postanowienia regulaminu dotyczące pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego stosuje się odpowiednio na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

§ 25

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne są odpłatne.
2. Wysokości odpłatności za studia oraz zasady jej uiszczania regulowane są odrębnymi przepisami.

10. Przepisy końcowe.
§ 26

1. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych niniejszym regulaminem jest rektor.
2. Rektor decyduje również w sprawach dotyczących studentów - a nieobjętych niniejszym regulaminem i nie zastrzeżonych dla innych organów.