Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

POMOC MATERIALNA

Studenci, zgodnie z art. 173. Ustawy mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:
  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogi.
Podziału dotacji na pomoc materialną studentów dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na członka rodziny nie przekracza 1050,00 zł.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe.

Środki na stypendia rektora dla najlepszych studentów przeznaczone są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni i stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi (art. 174. Ustawy).

Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez Rektora.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz o przyznamie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać w Dziekanacie.
w semestrze zimowym do 15 października.
w semestrze letnim do 15 marca.
 
Studenci ubiegający się o stypendia mają obowiązek otworzenia osobistego konta bankowego i powiadomienia o tym Kwesturę.